phone +31 (0) 30 2885405
phone +31 (0) 6 18843668
nederlands nederlands english
email info@russia-academy.nl
Welkom bij Russia Academy

Al 15 jaar is Russia Academy specialist op het gebied van zakelijke taaltrainingen Russisch voor overheid en bedrijfsleven.

icon GROEPEN

 

Sommige clienten kiezen voor trainingen in kleine groepen


icon INDIVIDUEEL

 

Anderen worden liever individueel begeleid


icon MAATWERK

 

Elke training is maatwerk, afgestemd op uw wensen


icon
De docenten vullen elkaar goed aan. Op deze wijze kwamen uiteenlopende elementen aan bod en werd ik op verschillende manieren uitgedaagd om met de stof bezig te zijn


OVER ONS

TAALTRAINING

INTERCULTUREEL
 • Land- en cultuurtraining

  Tijdens deze training maakt u kennis met het land waar u gaat werken (en wonen). Naast de nodige feitenkennis is er vooral aandacht voor de grote cultuurverschillen met Nederland en de praktische gevolgen hiervan voor uw nieuwe werk- en woonsituatie. Hierdoor zult u minder verrast zijn door de sterk afwijkende omgangscultuur in het 'Wilde Oosten' en kunt u hier sneller uw eigen weg vinden. Uiteraard is er de nodige aandacht voor uw persoonlijke werk- en woonsituatie en is er alle ruimte voor praktische tips en adviezen.

   

  Het trainingsprogramma is opgebouwd uit meerdere modules die elk 3 uur duren. U kunt kiezen uit de volgende modules:
  • - Algemene kennismaking met Rusland, inclusief geografie, geschiedenis en politieke situatie.
  • - Interactieve training over cultuurverschillen en omgangscultuur Nederland-Rusland.
  • - Werken en wonen in Rusland.
  • - Rusland in beeld: beeldreportages over typische Russische verschijnselen en eigenschappen.

   

  Voor elke voormalige Sovjetrepubliek bieden we een aangepaste - op het land specifiek toegesneden - variant aan.

   

   

  Businessculture training

  Deze interactieve training biedt verdieping van de hierboven beschreven land- en cultuurtraining waarbij verder wordt ingezoomd op de specifieke werkopdracht. Uitgangspunt vormen de recente politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en het economische klimaat.
  Vervolgens wordt gekeken naar zaken als rol van hiërarchie, onderhandelingscultuur, personeelsomgang et cetera die gezamenlijk de specifieke Russische zakencultuur vormen. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de denkwereld van uw Russische handelspartner en kunt u realistischer uw mogelijkheden en beweegruimte inschatten.

   

  Uiteraard is ook dit trainingsprogramma toegespitst op uw persoonlijke situatie en is er alle ruimte voor praktische vragen en adviezen.
  Deze training kan als vervolg op de land- en cultuurtraining worden gevolgd, maar ook op zichzelf staand.

 • Interculturele Coaching

  Steeds vaker komen managers in aanraking met andere culturen. In de meeste gevallen verloopt de samenwerking goed. Maar soms leidt het tot miscommunicatie, onbegrip en problemen in de samenwerking. Het is niet voldoende om kennis te hebben van de cultuur van je zakenpartner om effectief te kunnen samenwerken. Bewustwording van eigen culturele waarden en gedragingen helpt om de samenwerking te bevorderen. Het begrip en de acceptatie van een ander is dan eenvoudiger waardoor de communicatie effectiever verloopt en het gezamenlijke doel bereikt kan worden.

   

  Vaak gedragen we ons onbewust op een manier die in onze cultuur (samenleving, gezin en bedrijf) vanzelfsprekend is. Ons gedrag is gebaseerd op onze overtuigingen en diepgewortelde waarden. We weten niet anders. Helaas kan dat in sommige gevallen de relatie met een klant met een andere culturele achtergrond verstoren en belemmeren.

   

  Russia Academy begeleidt u bij de ontdekkingsreis. Daarbij leert u uw eigen culturele waarden en die van uw zakenpartner te (her)kennen, als bron van kracht in te zetten en waar mogelijk van elkaars verschillen te profiteren.

   

  Tijdens een coachtraject gaan we samen op zoek naar de volgende aspecten:

  • - bewust worden van eigen culturele en persoonlijke waarden;
  • - kijken wat er nodig is om te kunnen profiteren van de cultuurverschillen;
  • - vergroten van interculturele communicatiecompetenties;
  • - inzicht verkrijgen in de interactie met mensen van andere culturen.

  Bij dit coachtraject wordt een aantal instrumenten ingezet, zoals:

  • - Interculturele competentietest
  • - COF (Cultural Orientation Framework)
  • - Het interculturele waardendiagram van Hofstede

   

  Ook is het aan te raden om een aanvullende land- en cultuurtraining te volgen om de cultuur van uw zakenpartner beter te leren kennen.

   

   

  Interculturele & departure trainingen

  Deze interactieve trainingen zijn bedoeld voor mensen die gaan werken (en wonen) in Rusland of een andere voormalige Sovjetrepubliek. Ook voor mensen die in Nederland veel te maken hebben met collega’s uit de voormalige Sovjet-Unie is deze training nuttig. Uiteraard kunnen ook partners en/of kinderen aan deze trainingen deelnemen.

   

  De inhoud van de training is maatwerk. Het programma wordt opgesteld in afhanging van uw functie, taken en persoonlijke wensen. Tijdens de training ontwikkelt u de benodigde vaardigheden om goed te kunnen functioneren in uw interculturele werkomgeving.


REFERENTIES
 • Clienten


  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (o.a. de ambassadeur van Rusland en Kazakstan)

  Het Ministerie van Financiën

  Het Ministerie van Economische Zaken

  Het Ministerie van Landbouw

  Universiteit van Amsterdam

  SC Johnson

  Arizona Chemical

  Oxfam/Novib

  Infocus

  ESA - European Space Agency

  Dutch Space

  Groenhart Group

  Royal Haskoning

  Van Oord Dredging

  Bronswerk Heat Transfer B.V.

  Booz Allen Hamilton

  Nauta Dutilh

  Gazprom

  ABN AMRO / Fortis

  Van der Wal Transport

  Frank Castiens Productions

  Tolsma Techniek Emmeloord B.V.

 • Referenties

  "De cursus had een zeer goede balans tussen grammatica, lezen en conversatie. Olja, Galina en Esther droegen de stof effectief over. Ze straalden enthousiasme uit, wat zeker motiveerde. De cursus werd goed afgestemd op mijn specifieke wensen. Ik kan Russia Academy van harte aanbevelen aan eenieder die het Russisch onder de knie wil krijgen op een efficiënte en plezierige wijze." (A1-cursist Fortis)

  "Juist ook de afwisseling tussen native speaking en Nederlandse achtergrond werkte goed en bood ruimte voor een 'echte' Russische taalinvalshoek (uitspraak, nuances, et cetera), maar ook voor de beantwoording van vragen vanuit Nederlandse (grammaticale) hoek. De docenten vullen elkaar goed aan. Op deze wijze kwamen uiteenlopende elementen aan bod en werd ik op verschillende manieren uitgedaagd om met de stof bezig te zijn." (B1-cursist Ministerie van Buitenlandse Zaken)

  "Voor mij was het een openbaring dat je na een paar lessen een aantal basale zaken kunt lezen en je dus zekerder in Oekraïne beweegt. Ik kan een beetje lezen en in ieder geval beleefd zijn. Ik had zeer plezierig contact met Olja. Ze heeft steeds flexibel ingespeeld op mijn wonderlijke agenda." (Directeur SC Johnson, A1)

  "I liked a lot the balance that Olja maintained during her lessons between conversation sessions, grammar exercises, audio exercises, reading of texts and recreational games. The course was never scholar and Olja made several personal deviations from the books. The subjects of lessons were also always attractive and well chosen between on going events in Russia or in the world, way of life in Russia, discovery of Russian country and people, how to deal with everyday situations." (B1-cursist ESA)

  "De beginnerscursus die Olja aan ons heeft gegeven vond ik zeer goed. Dat gold met name voor de rollenspellen en extra oefenmateriaal bij het boek. Ik kan me nu goed redden in Moskou, de weg vragen, eten bestellen, vragen hoeveel iets kost, hoe laat het is en wanneer de metro rijdt, of een praatje maken met een Russische collega. Daarmee zijn eigenlijk de eerste levensbehoeftes van een reiziger goed vervuld." (A1-cursist Dutch Space)

  "I followed Russian lessons with Olja in a small group of 2-4 persons for about 3 years. Olja fascinated us with her ability to combine structure and fun, and managed to keep us dedicated to learning at all times. After 1,5-2 years of classes, I could make myself understood in Russian during my trips to Moscow. I could make my Russian business contacts aware, that I could notice when parts of conversation were not translated. My Russian friends have given me compliments for my speaking and understanding skills and noticed my continued progress, which underlines success of Olja. It is not easy to learn a language at a distance. Most people fail to learn how to speak, when practice opportunities are limited. Olja has shown to us that this is possible. Спасибо, Olja!" (A1-B2 cursiste van ABN AMRO)

  "Ik was zeer tevreden over de training Russisch van Olja en Julia. Door de persoonlijke en tailormade benadering heb ik in korte tijd een flink aantal stappen kunnen maken. Door mijn verhoogde kennis van de Russische taal kan ik als Landbouwraad in Kiev een stuk effectiever opereren". (A2-B1 cursist van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)

VOORWAARDEN
 • Algemene Voorwaarden

   

  1. Algemeen
  1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Russia Academy  en cliënt gesloten overeenkomsten,  alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.
  1.2          De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Russia Academy, voor de uitvoering waarvan door Russia Academy derden dienen te worden betrokken.
  1.3          De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden of bedingen van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1.4          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Russia Academy en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  1.5          Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  1.6          Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  1.7          Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Russia Academy schriftelijk zijn bevestigd.

   

  2. Offertes en aanbiedingen
  2.1.         Offertes en/of prijsopgaven binden Russia Academy niet.
  2.2          De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen.
  2.3          Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte.
  2.4.         Russia Academy kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte en/of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  2.5          De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  2.6          Een samengestelde prijsopgave verplicht Russia Academy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

   

  3. Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
  3.1          De overeenkomst tussen Russia Academy en cliënt wordt aangegaan voor de tijd die in de overeenkomst is vastgelegd.
  3.2          Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden  een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt Russia Academy  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Russia Academy wordt daarbij een redelijke termijn geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  3.3          Russia Academy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  3.4          Russia Academy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3.5          Russia Academy is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  3.6          Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Russia Academy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
  3.7          Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Russia Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Russia Academy worden verstrekt.  Russia Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Russia Academy is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3.8.         Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Russia Academy een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

  4. Annulering
  4.1          Russia Academy is bevoegd de training te annuleren, indien cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  4.2          Indien cliënt een reguliere training  annuleert tijdens de looptijd, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de rest van de training gereserveerde arbeidstijd, integraal aan cliënt in rekening worden gebracht.
  4.3          Indien een intensieve training, ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 10 tot 5 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 50% van het cursusbedrag (onder cursusbedrag wordt verstaan: de vergoeding voor de training en het studiemateriaal) verschuldigd. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd, is 100 % van het cursusbedrag verschuldigd.
  4.4          Indien de training tussentijds wordt geannuleerd door Russia Academy, zal Russia Academy in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
  4.5          In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Russia Academy vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Russia Academy op cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

   

  5. Betaling  
  5.1          Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Russia Academy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Alle aan cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening. Cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Russia Academy op te schorten.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  5.2          Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is cliënt van rechtswege in verzuim en is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  5.3          Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Russia Academy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op cliënt worden verhaald. Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  5.4          Russia Academy heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Russia Academy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt  een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Russia Academy  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  5.5          Cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Russia Academy medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.

   


 •  

   

  6. Garantie
  Russia Academy staat er jegens cliënt voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Russia Academy te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleiding niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal Russia Academy deze opleiding opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan die prestatie is Russia Academy ter zake van haar verplichtingen jegens cliënt volledig gekweten en tot geen verdere (schade-) vergoeding gehouden.

   

  7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  7.1          Indien Russia Academy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  7.2          De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Russia Academy of haar leidinggevend personeel.
  7.3          Russia Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Russia Academy is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  7.4          Russia Academy is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen  mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Russia Academy beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
  7.5          Cliënt vrijwaart Russia Academy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Russia Academy toerekenbaar is. Indien Russia Academy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is cliënt gehouden Russia Academy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Russia Academy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van cliënt.

   

  8. Intellectueel eigendom
  8.1          Russia Academy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Russia Academy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.
  8.2          Cliënt krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleidingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij Russia Academy dan wel bij een ander berusten.
  8.3          Russia Academy verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Russia Academy zo nodig de desbetreffende opleidingen en overige diensten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Cliënt heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

   

  9. Overmacht   
  9.1          Indien Russia Academy door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Russia Academy zal cliënt zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.
  9.2          Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  9.3          Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als Russia Academy als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  9.4          Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Russia Academy onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Russia Academy kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer.

   

  10. Ziekte van docent
  10.1        Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Russia Academy indien mogelijk binnen een redelijke termijn voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
  10.2        Als vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Russia Academy cliënt hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en kan cliënt de training kosteloos in overleg met Russia Academy verzetten.

   

  11. Toepasselijk recht en geschillen
  11.1        Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Russia Academy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  
  11.2        Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Russia Academy het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
  11.3        De rechter in de vestigingsplaats van Russia Academy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Russia Academy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  11.4        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   

  12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
  12.1        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ….
  12.2        Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Russia Academy.
  12.3        De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 • Klachtenregeling Russia Academy

   

   

  1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

   

  klacht • elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de lessen of overige dienstverlening door de docent, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt
  klager • de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit
  klachtenprocedure • de bij Russia Academy gehanteerde procedure voor behandeling van klachten
  klachtenregeling • dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de bij Russia Academy gehanteerde klachtenprocedure
  klachtenfunctionaris • de persoon, niet zijnde de docent tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen
  klachtenregistratieformulier • een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure
  onafhankelijke derde • de persoon die fungeert als geschillencommissie

   

   

  2. DOELSTELLINGEN

   

  De doelstellingen van de klachtenregeling zijn
  1. - het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, op een constructieve wijze af te handelen;
  2. - behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  3. - verbetering van de kwaliteit van de lessen en voorkoming van nieuwe klachten met behulp van klachtenanalyse.

   

  3. INFORMEREN VAN DE CLIËNT

   

  In haar contracten
  1. - wijst Russia Academy de cliënt erop dat Russia Academy een klachtenregeling hanteert;
  2. - deelt Russia Academy de cliënt mee dat de mogelijkheid bestaat om problemen eventueel voor te leggen aan een onafhankelijke derde.

   

  4. DE INTERNE KLACHTENPROCEDURE

   

  1. - Wanneer een cliënt op enigerlei wijze Russia Academy benadert met een klacht dan zal de betrokken docent daarvan in kennis te worden gesteld.
  2. - De betrokken docent, respectievelijk collega’s, respectievelijk de klachtenfunctionaris, draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
  3. - Klachten zullen onder alle omstandigheden strikt vertrouwelijk te zijn te worden behandeld.
  4. - De eerste reactie op de klacht vindt uiterlijk binnen 1 werkweek plaats.
  5. - De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld.
  6. - Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde.
  7. - Tot zes maanden naschriftelijke afhandeling van de klacht kan de cliënt de zaak nog voorleggen aan de onafhankelijke derde.

   


 •  

   

  5. REGISTRATIE EN CLASSIFICATIE VAN DE KLACHT

   

  1. - Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier
  2. - De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht
  3. - De klacht wordt geclassificeerd
  - naar wijze van indiening als
  a. mondeling
  b. schriftelijk
  - naar aard volgens onderstaande categorieën (een klacht kan in meerdere categorieën worden ingedeeld)
  i. klachten over werkwijze van/bejegening door de docent
  ii. klachten over inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
  iii. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening
  1. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken docent en de klachtenfunctionaris het klachtenregistratieformulier.

   

  6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

   

  1. - De betrokken docent en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.
  2. - De betrokken docent houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.
  3. - De klacht dient binnen 20 werkdagen schriftelijk door Russia Academy afgehandeld te zijn.
  4. - De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

   

  7. ANALYSE, BESPREKING EN MAATREGELEN (intern)

   

  1. - De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier.
  2. - De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris.
  3. - De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten verslag uit.
  4. - De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse; en doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten.